Tuesday, October 3, 2023

Latest Posts

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനമെന്ന ആശയത്തിന്റെ സ്ഥാപക, ക്ലാര സെത്കിൻ

✍️  സുരേഷ്. സി.ആർ

മാർച്ച് 8 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ ഒരിയ്ക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പേരാണ് സഖാവ് ക്ലാര സെത്കിൻ. “ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു നല്ല പുരുഷൻ മാത്രമേയുള്ളൂ, അത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്: അതാണ് ക്ലാര ക്ലാര സെത്കിൻ” എന്ന് സാക്ഷാൽ ലെനിനും ‘കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി’ എന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഗാർഡിയനും വിശേഷിപ്പിച്ച ക്ലാര സെത്കിൻ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനമെന്ന ആശയത്തിന്റെ സ്ഥാപക.

സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിനുമുള്ള തീവ്ര പ്രചാരക കൂടിയായിരുന്ന അവർ വിശ്വസിച്ചത് തൊഴിലാളിവർഗ സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു പ്രസ്ഥാനം സോഷ്യലിസമെന്നാണ്. ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെയും പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വനിതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നേതാവും മുഖ്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞയുമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇടതുപക്ഷ വനിതാ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ജനപ്രിയ വ്യക്തിയായാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്.

1857-ൽ ജർമനിയിൽ ജനിച്ചു. പിതാവ് ഒരു സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു, അമ്മ ലീപ്സിഗിൽ നിന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. സെറ്റ്കിൻ ലീപ്സിഗ് ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ അദ്ധ്യാപികയാകാൻ പഠിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ അവളുടെ വളർ‌ച്ചയും സാമൂഹ്യ വർ‌ഗ്ഗവും സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അവർ വനിതാ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഇടപഴകുകയും 1878 ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിൽ (എസ്‌എപി) ചേരുകയും ചെയ്തത്. അതിന്റെ പേര് 1890 ൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി (എസ്പിഡി) എന്നായി.


1878 ൽ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഓട്ടോ വോൺ ബിസ്മാർക്ക് സർക്കാരിൽ പാർട്ടിയുടെ അധികാരം തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എല്ലാ എസ്പിഡി പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന്, സെത്കിനും മറ്റ് പ്രമുഖ അംഗങ്ങൾക്കും ജർമ്മനി വിടേണ്ടിവന്നു. 1890-ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിയമം എടുത്തുകളഞ്ഞപ്പോൾ സെത്കിൻ ജർമ്മനിയിലേക്ക് മടങ്ങി സ്റ്റട്ട്ഗാർട്ടിൽ താമസിച്ചു. തുടർന്ന്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിമോചന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മുൻനിര വനിതാ സൈദ്ധാന്തികയായി സെറ്റ്കിൻ മാറി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിച്ചു.

തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ സർക്കിളുകളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാധ്യമം 1917 വരെ സെത്കിൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത എസ്‌പി‌ഡിയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിമൻസ് ജേണൽ, ഡൈ ഗ്ലീച്ചൈറ്റ് (സമത്വം) ആയിരുന്നു. ഇവിടെയും മറ്റിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ വാദിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ വിമോചിതരാകൂ എന്ന് വാദിച്ചു. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ അവരുടെ സ്വന്തം വരുമാനം നേടുക, അത് അവരെ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ജോലിസ്ഥലത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ അതേ ശമ്പളവും പ്രത്യേകാവകാശവും അവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും വാദിച്ചു. 1893 ഡിസംബറിൽ ഡൈ ഗ്ലിചെയിറ്റിലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അവർ ഈ വാദങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു.

സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സമത്വവും സാമൂഹ്യ വിമോചനവും ബൂർഷ്വാസിയും തൊഴിലാളിവർഗവും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമായി ഇത് രൂപപ്പെടുത്തി. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുശേഷം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളായും തൊഴിലാളികളായും തുല്യരാകാൻ കഴിയൂ. വേതന അസമത്വം ഇരുവരെയും വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് സെറ്റ്കിൻ വാദിച്ചു. കാരണം, മോശം വേതനം സ്ത്രീകൾക്ക് മതിയായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കില്ലെന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി, തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുമായി തുല്യരാകുകയും വിപുലീകരണത്തിലൂടെ വീട്ടിൽ പരിഷ്കരണത്തിനായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ജർമ്മൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വനിതാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയധികം ആവശ്യമായ നേതൃത്വവും ഘടനയും സെത്കിൻ നൽകി.


1915 മാർച്ച് 25 മുതൽ 28 വരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ബെർണിലെ യുദ്ധത്തിനെതിരെ സെത്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സോഷ്യലിസ്റ്റ് വനിതാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, നെതർലാന്റ്സ്, പോളണ്ട്, റഷ്യ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 25 സ്ത്രീകൾ സമാധാനത്തിനായുള്ള ഈ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇത് സംയുക്ത പ്രമേയത്തോടെ അവസാനിച്ചു. അവരുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാരണം, ഈ സമയം സെത്കിൻ പലതവണ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1916-ൽ “സംരക്ഷണ കസ്റ്റഡിയിൽ” എടുക്കപ്പെട്ടു.

1916-ൽ സ്പാർട്ടസിസ്റ്റ് ലീഗിന്റെ സഹസ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സെറ്റ്കിൻ. എസ്‌പി‌ഡിയുടെ യുദ്ധനയം സ്പാർട്ടക്കസ് ലീഗ് ശക്തമായി നിരസിക്കുകയും ജർമ്മനിയിലുടനീളം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കലാപങ്ങളെയും ആക്രമണങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്പിഡിയുടെ യുദ്ധ അനുകൂല നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 1917 ഏപ്രിലിൽ സെത്കിൻ അതിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്ര സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനിയിൽ (യുഎസ്പിഡി) ചേർന്നു. 1919 ജനുവരിയിൽ ജർമ്മൻ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. 1918 നവംബറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനിയുടെ സഹസ്ഥാപകയായി. 1920 മുതൽ 1933 വരെ പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പാർലമെന്റായ റീച്ച്സ്റ്റാഗിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.


1924 വരെ ജർമൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടിയുടെ കേന്ദ്ര ഓഫീസിലെ അംഗമായി. 1927 മുതൽ 1929 വരെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായി. 1921 മുതൽ 1933 വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ (കോമിന്റേൺ) എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായി. 1925 ൽ ജർമ്മൻ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യദാർഢ്യ സംഘടനയായ റോട്ടെ ഹിൽഫിന്റെ (റെഡ് ഹെൽപ്പ്) പ്രസിഡന്റായി. സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം റീച്ച്സ്റ്റാഗിന്റെ ചെയർപേഴ്‌സൺ എന്ന നിലയിൽ 1932 ഓഗസ്റ്റിൽ അവർ നടത്തിയ പ്രാരംഭ പ്രസംഗത്തിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഹിറ്റ്‌ലറിനും നാസി പാർട്ടിക്കും നേരെ 40 മിനിറ്റ് നടത്തിയ പ്രസംഗം ചരിത്രമാണ്. 1933 ജനുവരിയിൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും നാസി പാർട്ടിയും അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടി നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, സെത്കിൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എത്തി. 1933-ൽ മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപമാണ് അന്തരിച്ചത്.

ആധുനിക ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്ലാര സെത്കിൻ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമായി ഇന്നും തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലും, സ്ത്രീകൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് തുല്യവേതനത്തിനായി പോരാടുകയാണ്. അതുക്കൊണ്ടുത്തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും അതിനുള്ള അവരുടെ സംഭാവനയും അംഗീകരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും വേണം.

 

Latest Posts

spot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.